Bạn có thể rút tiền mặt từ tài khoản thẻ tín vận chuyển dụng của bạn tại bất kỳ chi nhánh Ngân hàng rut tien Standard và bất cứ nơi nào bạn thấy dấu hiệu MasterCard, hoặc Cirrus. rút tiền thẻ tín dụng
  • Lãi suất rút tiền mặt được tính từ ngày giao dịch.Mã số cá nhân hay số PIN
  • Thẻ của bạn được phát hành mà không có một mã PIN. Nếu bạn muốn sử dụng nó ở một máy rút tiền tự động (ATM) hoặc nếu bạn có một thẻ Chip kích hoạt, bạn sẽ cần một mã PIN.
  • Bạn có thể nhận được một mã PIN từ bất kỳ chi nhánh Ngân hàng Standard nếu bạn có cuốn sách nhận dạng của bạn và thẻ để chi nhánh.
  • Bạn nên ghi nhớ số PIN của bạn. Đừng viết nó xuống và không bao giờ nói cho ai biết nó là gì.
  • Nếu bạn không thể nhớ số PIN của bạn, giữ một lưu ý của nó ở một nơi an toàn nhưng không phải với thẻ của bạn. Nếu bạn bất cẩn bạn có thể được tổ chức chịu trách nhiệm về các giao dịch sử dụng PIN của bạn.
  • Bạn sẽ có thể sử dụng thẻ của bạn tại địa phương hoặc quốc tế tại bất kỳ máy ATM hiển thị các dấu hiệu MasterCard hoặc Cirrus.

Chủ đề cùng chuyên mục :