Khu dân cư 3 không là gì?
Khu dân cư 3 không là khu dân cư bao gồm 03 tiêu chí: Không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phong trào xây dựng.

khu dân cư là gì

Đây là khu dân cư kiểu mẫu mà các nông thôn đang hướng đến để đạt được nông thôn mới.

3.4. Khu dân cư tự phát là gì?
Hiện nay, chưa có định nghĩa chính xác về khu dân cư tự phát. Tuy nhiên, có thể tạm hiểu khu dân cư tự phát là khu có từ 04 căn nhà trở lên, được xây dựng nhưng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Chính vì vậy, khu dân cư có từ 01 đến 04 căn nhà sẽ được xem là khu dân cư có nguy cơ tự phát.

Khu dân cư tự phát là khu có từ 04 căn nhà trở lên, được xây dựng nhưng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương
Khu dân cư tự phát là khu có từ 04 căn nhà trở lên, được xây dựng nhưng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương

https://mytoan.com.vn/thi-cong-cong-thoat-nuoc/

Phân loại khu dân cư tự phát
Theo đó, khu dân cư tự phát được chia thành 04 dạng để xử lý như sauạng 1 thuộc trường hợp đã tách thửa, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng.Dạng 2 là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết.Dạng 3 là không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.Dạng 4 là một phần cây lâu năm, chưa có quy hoạch xây dựng.

https://mytoan.com.vn