Polaris là một dòng đồng hồ đặc biệt của đồng hồ Jaeger LeCoultre Fake, nó cũng là một dòng đồng hồ Jaeger LeCoultre rất hấp dẫn, bởi vì JLC đã có đồng hồ thợ lặn Compressor Navy Seals của họ, nhưng...